Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

การทำงานด้วยใจที่รัก

Stuart Shee Yew Kuen, BBA

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

หลังจากลูกค้าหนุ่มคนหนึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งและจากนั้นตัวเขาเองก็ประสบปัญหา เกี่ยวกับสุขภาพ ของตัวเอง Shee ค้นพบว่าการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกลายเป็นภารกิจสำหรับเขา ― ภารกิจเพื่อให้ผู้คน สามารถดูแลชีวิตของตนด้วยการรับผิดชอบทางด้านการเงิน
 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments