Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

Sức mạnh của thời hạn

Aurora L. Tancock, CFP, FLMI

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Other formats

Html 0 B

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

Có bao giờ một ý tưởng đơn giản làm thay đổi cuộc đời bạn không? Trong phiên họp này, Tancock chia sẻ ý tưởng bán hàng đã có tác động khủng đến việc kinh doanh và cuộc sống cá nhân của cô. Bằng cách đặt ra thời hạn cho mục tiêu của mình, cô đã hành động theo một cách mới và đầy ý nghĩa.
 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments