Select Language

Check Application Status
en

Resource Zone

การสร้างวัฒนธรรมเสริมสร้างสุขภาพและความมีสวัสดิภาพที่สุขสมบูรณ์

Mark S. Gaunya, GBA

Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 0 Ratings Choose a rating
Please Login or Become A Member for additional features

Note: Any content shared is only viewable to MDRT members.

วัฒนธรรมองค์กรสามารถช่วยแบรนด์ของท่านได้อย่างไร Mark S. Gaunya แห่ง Methuen, Massachusetts อภิปรายถึงกลยุทธ์ในการนำแนวคิดการเป็นคนเต็มคนไปใช้และกลยุทธ์ที่จะเปลี่ยนองค์กรของท่านให้สนับสนุนพนักงานและครอบครัวทั้งในด้านร่างกาย การเงิน สถานที่ทำงาน ชุมชนและความคิด ตลอดจนการมีพลานามัยทางจิตใจที่สมบูรณ์ หัวข้อดังกล่าวนี้ได้รับการนำเสนอที่การประชุมประจำปี 2017

โลกทุกวันนี้หมุนไปอย่างรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมาก่อน เราได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ มาจากทุกทิศทางและบางครั้งบางคราวก็เหมือนว่าจะท่วมท้นไปหมด ชีวิตในแต่ละวันของพวกเรานั้นอัดแน่นมาก และแน่นเกือบตลอดเวลา พวกเราชอบแบบนั้น...จนกระทั่งกลายมาเป็นไม่ชอบ จากความกดดันกลายมาเป็นความตึงเครียด ความอดทนกลายมาเป็นความวิตกกังวล และก่อนที่คุณจะรู้ตัว ลูกค้าก็เริ่มที่จะรู้สึกได้ถึงสิ่งเหล่านี้ และแบรนด์ของคุณก็จะได้รับผลกระทบในแง่ลบ

วัฒนธรรมองค์กรมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและต่อตลาดกลางที่มีการแข่งขันสูง วิธีการแบบองค์รวมในการเสริมสร้างสุขภาพและความมีสวัสดิภาพที่สุขสมบูรณ์สามารถจะช่วยได้

ผู้คนมักนึกถึงการมีสุขภาพที่แข็งแรงว่าหมายความถึง พฤติกรรมเพื่อสุขภาพ กิจกรรมทางกาย และสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่างๆ และแม้ว่านี่คือความจริง มันคงเป็นกลยุทธ์ที่กว้างมากทีเดียว โปรแกรมการเดินของบริษัทก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยม

ในทางกลับกัน ความมีสวัสดิภาพที่สุขสมบูรณ์นั้นรวมถึงการเปลี่ยนรูปแบบองค์กรด้วย โดยรับหลักการมาจากแนวคิดการเป็นคนเต็มคน และสะท้อนถึงพันธะในการพัฒนาสุขภาพโดยรวมของสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดที่คุณมีอย่างต่อเนื่อง นั่นก็คือ—บรรดาลูกน้องของคุณและครอบครัวของพวกเขา

เพื่อให้เกิดความหมาย ความมีสวัสดิภาพที่สุขสมบูรณ์ต้องเป็นองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์ระดับองค์กร มันจะต้องถูกนำไปปฏิบัติเป็นอันดับต้นๆ และอย่างทั่วถึงทุกระดับขององค์กร ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนภายในเป็นอย่างมาก

ความมีสวัสดิภาพที่สุขสมบูรณ์นั้นมีความยั่งยืนมากกว่าการมีสุขภาพที่แข็งแรง เพราะได้ให้ความสนใจถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ของพนักงานด้วยวิธีการแบบองค์รวมและมุ่งเน้นไปยังภาพใหญ่ผ่านองค์ประกอบหลักทั้งห้าซึ่งจะช่วยให้องค์กรของคุณมีความสามารถด้านการแข่งขันที่โดดเด่นไม่เหมือนใครอย่างที่หลายๆ องค์กรไม่อาจมี

องค์ประกอบหลักทั้งห้าของการเสริมสร้างสุขภาพและความมีสวัสดิภาพที่สุขสมบูรณ์นั้น ได้แก่ ทางกาย, ทางการเงิน, สถานที่ทำงาน, ชุมชน และความคิดกับจิตวิญญาณ

ความมีสวัสดิภาพทางกายที่สุขสมบูรณ์ประกอบไปด้วยการมีสุขภาพที่ดีและมีพลังในการปฏิบัติงานประจำวันให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์

ความมีสวัสดิภาพทางการเงินที่สุขสมบูรณ์นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการช่วยให้คุณจัดการสภาพการเงินของคุณ พร้อมทั้งบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่างๆ ของคุณไม่ว่าจะในระยะสั้น, ระยะกลางหรือระยะยาว

ความมีสวัสดิภาพของสถานที่ทำงานที่สุขสมบูรณ์นั้นเป็นเรื่องของการช่วยให้คุณพัฒนาปรับปรุงในฐานะที่เป็นบุคคลและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อที่ว่าคุณจะได้มีส่วนร่วมกับจุดมุ่งหมายของงานมากยิ่งขึ้น

ความมีสวัสดิภาพของชุมชนที่สุขสมบูรณ์นั้นเป็นเรื่องของการให้คืนแก่ชุมชุนที่คุณให้บริการและการใช้ชีวิตด้วยเจตคติแห่งความรู้คุณ

และสุดท้าย ความมีสวัสดิภาพทางด้านความคิดและจิตวิญญาณที่สุขสมบูรณ์นั้นเป็นเรื่องการช่วยให้คุณสามารถเป็นศูนย์กลาง, มีความสมดุลและรู้จักไตร่ตรอง มันเป็นเรื่องการมีจุดมุ่งหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน

ในการวัดผลกระทบของกลยุทธ์เชิงวัฒนธรรมนั้น คุณสามารถพิจารณาได้จากการพัฒนาปรับปรุงความรู้, ทัศนคติ และพฤติกรรมต่างๆ หรือประเด็นความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ได้มุ่งให้ความสนใจ หากคุณเสนอการประกันสุขภาพในสถานที่ทำงานของคุณ จริงๆ แล้วคุณก็สามารถที่จะพิจารณาจากความสามารถในการวางแผนด้านสุขภาพและดูว่ากลยุทธ์นี้ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อสุขภาพของบรรดาพนักงานของคุณหรือไม่ คุณสามารถวัดการมีส่วนร่วม ผลลัพธ์ หรือการผสานรวมของทั้งสองสิ่งนี้ การวัดผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณเป็นการดำเนินการแบบพหุมิติและอยู่ในการควบคุมดูแลของคุณโดยสมบูรณ์

ผมกำลังจะแบ่งปันกระบวนการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วทั้งหกขั้นตอนให้แก่คุณเพื่อช่วยให้คุณสามารถนำไปปรับใช้กับแนวคิดต่างๆ เหล่านี้ได้

ขั้นตอนแรก เป็นเรื่องของการทำข้อตกลงกัน และเริ่มต้นด้วยการสนับสนุนผู้เป็นเจ้าของและระดับอาวุโส ตั้งคณะกรรมการภายในที่จัดคณะทำงานให้มีทั้งบรรดาผู้นำ พนักงานทั่วไปและทุกๆ ระดับชั้น สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีดุลยพินิจและได้รับการยอมรับจากทุกระดับชั้นขององค์กรอย่างแน่นอน

ขั้นตอนที่สอง ประเมินสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมปัจจุบันของคุณ คุณได้เปิดโอกาสให้ผู้คนได้ออกกำลังกายระหว่างวันบ้างหรือไม่? เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของคุณมีอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้เลือกบ้างหรือไม่? คุณมีโอกาสได้แบ่งปัน วิถีครอบครัว อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพร่วมกันอย่างจริงจังบ้างหรือไม่?

ขั้นตอนที่สาม พัฒนากลยุทธ์แบบต่อเนื่องหลายปีรวมถึงหลักการ, เป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดตั้งมูลนิธิและโรดแมปเพื่อการเปลี่ยนแปลงได้

ขั้นตอนที่สี่ แบ่งปันวิสัยทัศน์ทางด้านสุขภาพและความมีสวัสดิภาพที่สุขสมบูรณ์กับบุคลากรของคุณและตั้งความหวังที่เป็นบรรทัดฐานใหม่ และจากนั้นก็จงสื่อสาร สื่อสาร และสื่อสารในทางที่สร้างสรรค์และเป็นสิ่งใหม่

ขั้นตอนที่ห้า มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านรูปแบบการใช้ชีวิตให้มีความยั่งยืนที่ซึ่งสามารถคงอยู่ตลอดไปและปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยส่วนตัวได้

และขั้นตอนที่หก พิจารณาถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในชีวิตของคุณ และประเมินว่าสิ่งใดบ้างที่ได้ผลดี สิ่งใดบ้างที่ไม่ได้ผล และสิ่งใดบ้างที่คุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงหากคุณสามารถทำได้

โลกนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้นและหมุนเร็วขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาก่อน ความตึงเครียดของพนักงานสามารถเป็นความท้าทายทางธุรกิจที่เห็นได้ชัดและเป็นสิ่งที่คุณและลูกค้าของคุณสามารถรู้สึกถึงได้อย่างแน่นอน—มันจะส่งผลกระทบต่อแบรนด์ของคุณ วัฒนธรรมองค์กรคือสิ่งที่ดึงดูดและดำรงรักษาทุนมนุษย์เอาไว้ จงลงทุนในผู้คนของคุณเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตด้วยการสร้างวัฒนธรรมเสริมสร้างสุขภาพและความมีสวัสดิภาพที่สุขสมบูรณ์เพื่อช่วยให้องค์กรของคุณนั้นอยู่รอดและเจริญรุ่งเรือง คุณเพียงแค่ถูกจำกัดด้วยจินตนาการของตัวคุณเองเท่านั้น และจงนึกถึงความสนุกทั้งหมดที่คุณกำลังจะทำ

Mark S. Gaunya, GBA, เป็นสมาชิก MDRT มาเป็นระยะเวลา 11 ปี เขาได้คุณวุฒิระดับ Court of the Table หนึ่งครั้ง และ Top of the Table 10 ครั้ง เขาเป็นเจ้าของร่วมและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรมของบริษัท Borislow Insurance (BI) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่มหานครบอสตัน (Greater Boston) BI ได้รับการยกย่องว่าเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการให้คำปรึกษาสวัสดิการพนักงานและได้ให้คำปรึกษาแก่องค์กรกว่า 350 แห่งและลูกค้ารายย่อย 2,000 รายใน 35 รัฐทั่วประเทศ BI ได้รับการยอมรับจาก Boston Business Journal ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดและถูกสุขลักษณะที่สุดในรัฐแมสซาชูเซตส์

 

{{GetTotalComments()}} Comments

Please Login or Become A Member to add comments